“Yugoslav Drama Theatre on Social Networks” (Teatron)

in SOME NEWS
“Novi participatorni mediji kao što su društvene mreže imaju tendenciju da napreduju u elaborativne, organizovane sisteme za izražavanje. Pozorišta imaju potencijal da prođu sličnu (r)evoluciju kao i web, da transformišu statični sadržaj u dinamične platforme za sakupljanje i podelu informacija. U nestabilnim uslovima, u nedostatku sistematske kulturne politike i sistema funkcionisanja umetničkih institucija u uravnoteženom trendu, javlja se prirodna potreba za derivatom menadžmenta u kulturi. U najgorim društveno-ekonomskim epohama i lošim ekonomskim prilikama u kakvim se Srbija nalazi u ovom trenutku, kultura se bazira na snalaženju, a „suve ideje“ donose najbolje kreativne rezultate.
Većina organizacija izvođačkih umetnosti suočava se sa finansijskim izazovima. Blagajna igra značajnu ulogu u finansiranju tako da je prodaja karata za nastupe uživo glavni prioritet. Postoji malo novca koji ostaje za eksperimentisanje sa digitalnim medijima. Tradicionalisti i inovatori imaju suprotne stavove o tome koliko brzo pozorišni svet treba da žuri u novi digitalni svet. Dodatno, tradicionalisti s pravom razmatraju njegovu isplativost, te konkretnu akciju, nasuprot pukoj interakciji sa publikom koja ne utiče na trenutnu finansijsku korist ustanove, već na njen imidž u javnosti, te podršku strategiji na duže staze, koja je, u turbulentnim društveno-ekonomskim okolnostima kakve su aktuelne u Srbiji, veoma diskutabilna korist.”
Rad Tanje Tatomirović “Jugoslovensko dramsko pozorište na društvenim mrežama”, objavljen u časopisu “Teatron“, istražuje uticaj komunikacije na društvenim mrežama u realnom životu potrošača – posetilaca pozorišta.
Beograd, Decembar 2015/Januar 2016 – srpski jezik
Tanja Tatomirovic`s “Yugoslav Drama Theatre on Social Networks”, published in “Teatron – časopis za pozorišnu umetnost” is researching the impact of communication on social networks in “real consumers` life.“
Belgrade, December 2015/January 2016 – Serbian language
teatron snapshot