Tag archive

phd

„SELFI“ – NAČIN KOMUNIKACIJE KROZ AUTOPORTRET

in MY WORK

Svakodnevni život danas za većinu ljudi podrazumeva sveobuhvatnu upotrebu savremenih tehnologija, komunikacije u digitalnom svetu, kao i deljenje informacija i sadržaja u realnom vremenu putem velikog broja društvenih mreža. Mobilni – pametni (eng. smart) telefoni su gotovo non-stop uz nas, a njihova inicijalna, primarna, funkcija – razgovor telefonom – sve češće ustupa prostor drugim vidovima onlajn (eng. online: na vezi, na internetu) komunikacije.

Na jednoj od poslednjih konferencija na temu umetnosti u Sjedinjenim Američkim Državama, Markus Romer (orig. Marcus Romer), glumac i režiser, istakao je da dok je radiju trebalo 38 godina od svog osnivanja do dostigne 50 miliona korisnika, televiziji 13 godina, Fejsbuk (orig. Facebook) je ostvario isti uspeh u samo dve godine. To je pokazatelj koliko je budućnost komuniciranja zasnovanog na informacionoj tehnologiji neizvesna, jer su mogućnosti nemerljive, a brzina razvoja nepoznata. (Tatomirović T., „Virtuelno komuniciranje u budućnosti: upotreba i zloupotreba”, CM Časopis za upravljanje komuniciranjem, 7/2008, 103-112.)

Ako samo i površno posmatramo reklame za mobilne telefone primetićemo da retko koja prikazuje ljude dok razgovaraju. Većina reklama sadrži scene sa mladim, nasmejanim korisnicima, koji snimaju zabavne fotografije, najčešće selfi (eng. selfie: fotografija autoportret), namenjene deljenju na društvenim mrežama.

Korišćenje savremenih tehnologija u svim aspektima života neminovno utiče i na to kako posmatramo i doživljavamo svet i ljude oko sebe, kao i na koji način vidimo sebe u okruženju. Fotografije drugih, a sve više i nas samih, kao portreti i autoportreti koje pravimo sa do sada nezabeleženom lakoćom – omogućavaju nam alati koji više nisu privilegija malog broja ljudi, već masovno sredstvo za komunikaciju.

Spoj najnovijih tehnoloških rešenja i društvenih mreža ponudio je platformu gde autoportret dobija svoju omasovljenu verziju u vidu selfija, a njegova vidljivost i rasprostranjenost postaje pomognuta deljenjem informacija u realnom vremenu.

Mišljenja se razlikuju oko toga da li je selfi samo odraz narcisoidnosti, ili može predstavljati i proces samoistraživanja, ili dubljih potreba da se kroz slike – fotografije, odraze nas samih, komunicira sa drugim ljudima. U tom kontekstu ovaj rad se bavi i pitanjem da li kroz selfi njihovi autori prvenstveno žele sebe da „nametnu“ pogledima drugih, ili im je bitna i komunikacija koja se iz takve interakcije može razviti.

U odnosu na ova pitanja rad analizira zaključke objavljene 2015. godine, u Međunarodnom žurnalu za komunikaciju br. 9, do kojih su, istražujući potencijalni značaj selfija, došla dva tima naučnika – Dr. Dejvid Nemer i Dr. Guo Frimen (orig. Freeman), i Dr. Tereza Senft (orig. Theresa Senft) i Dr. Nensi Bejm (orig. Nancy Baym), kao i stavove autora tradicionalnih autoportreta poput Fride Kalo (orig. Kahlo) i Endija Vorhola (orig. Andy Warhol). Ovim pitanjem se bavila i Dr. Pamela Ratlidž (orig. Rutledge), stručnjak za pitanja odnosa psihologije i medijskih tehnologija u okviru svog rada objavljenog na portalu „Psihologija danas“ (Psychology Today.com, Rutledge, 2013.).

Takođe, praćenjem heštega #selfie na društvenoj mreži Tviter (eng. Twitter), u periodu četiri nedelje, i to od 11.08.2016. do 07.09.2016. godine (https://www.tvitni.com/campaign/at3PJ/mxh9Nv4,2016.), obezbeđena je kvantitativna analiza, odnosno uvid u podatke o broju korisnika, u ovom slučaju Tviter društvene mreže, koji su tokom nasumično odabranog perioda, na neki način bili angažovani u onlajn aktivnostima koje su se odnosile na digitalne autoportrete, odnosno selfije. Time želimo da pokažemo da rasprostranjenost fenomena, koji mada ne novitet u ljudskoj želji za (samo)izražavanjem, svakako dobija sasvim nove dimenzije zahvaljujući savremenim tehnologijama i novim medijima.

Cilj ovog rada je i da potvrdi hipotezu da selfi, kao forma komunikacije autoportretom, suštinski nije novina, već fenomen nastao kao rezultat tehnološkog razvoja, kao i da pokuša da objasni svrhu autoportretisanja tj. fenomena selfija.

 

Selfi i slikarski autoportret kao njegova preteča

Ljudi su oduvek imali potrebu da se pokažu drugima, ali i samima sebi, pa su tako prvi poznati autoportreti nastajali uporedo sa usavršavanjem procesa proizvodnje ogledala u vreme renesanse. Sve do XIX veka, najčešće su ih stvarali samo slikari poput pionira autoportretisanja, Albrehta Direra (orig. Albrecht Dürer) (1471-1528).

Razvoj fotoaparata i fotografije omogućava nešto većem broju ljudi da sami sebe ovekoveče, naravno uz trošak i vreme koji su bili vezani za razvijanje filma. Prvi poznati fotografski autoportret napravio je Robert Kornelijus (orig. Cornellius) 1839. godine (www.petapixel.com, 2014) [1].

Digitalni fotoaparati i internet olakšali su još većem broju ljudi da u kratkom vremenskom periodu sa drugima podele momente koje su sami zabeležili. Potom XXI vek donosi pametne mobilne telefone sa prednjom kamerom (Ajfon 4 (orig. iPhone) pušten je u prodaju 2010. godine), kao i društvene mreže fokusirane na foto i video sadržaj kao što su Instagram, Snepčet (orig. Snapchat), Fejsbuk, Jutjub (orig. YouTube) i druge.

 

U svom proglašenju reči „selfi“ za „reč 2013. godine“, Oksfordski rečnik je naveo da je razlog za njeno proglašenje baš te godine taj što ona od trenutka kada je prvi put upotrebljena 2002. na jednom onlajn forumu, zaključno sa 2012. nije stekla širu popularnost – ali da je zato doživela enormnu ekspanziju 2013. godine. Analizirajući učestalost korišćenja ove reči, Oksfordski rečnik navodi da je ona upotrebljavana čak 17.000% više u 2013. nego u prethodnoj godini.

Reč „selfi“ je uvršćen u Oksfordski rečnik, sa definicijom: ˝Fotografija samog sebe, tipično snimljena sa pametnim mobilnim telefonom ili veb (orig. web) kamerom i postavljena na sajt društvene mreže˝.[2] (Oxford University Press, 2013)

Da bismo mogli da napravimo paralelu između selfija i tradicionalnog autoportreta, neophodno je da uzmemo u obzir i definicije reči „autoportret“: ˝Portret samog sebe koga napravi umetnik˝[3] i reči „portret“: ˝Slika, crtež, fotografija, gravura osobe – naročito ona koja prikazuje samo lice ili glavu i ramena˝[4] (Oxford Dictionaries). Odavde se može zaključiti da je jedina razlika između selfija i tradicionalnog autoportreta u tome što prvi ne mora napraviti poznati umetnik, već bilo koja osoba, koja pri tome može postati i poznata nakon što selfi podeli na društvenoj mreži.

Povlačenje paralela između selfija i autoportreta u kontekstu umetničkih analiza i vrednovanja nije nešto čime se ovaj rad bavi. Druga vrsta paralela će biti razmatrana i odnosi se na suštinu onoga što stoji i u jednoj i u drugoj formi auto-portretisanja, a to je komunikacija sa posmatračem.

Rasprostranjenost i popularnost selfija svakako može biti povezana sa masovnom dostupnošću tehnologija i platforma koje ih omogućavaju, ali postoji i drugi aspekt, onaj koji se odnosi na ljudske potrebe i želje. Većina ljudi vidi i doživljava sebe kroz odnos sa drugima, preko onoga kako ih drugi vide.

Potreba da prikažemo sebe drugima na određen način, i da tako učestvujemo u kreiranju percepcije o tome ko smo mi, leži i u osnovi starijih verzija (auto)portreta. Tokom ljudske istorije slikarski, vajarski ili klesarski materijal nisu uvek bili lako i široko dostupni, a oni koji su mogli da priušte sredstva i talenat za izradu umetničkih dela tražili bi i izradu svojih portreta, prvenstveno kao vid dokumentovanja, “ovekovečenja”, statusa. Selfi zahvaljujući tehnološkim rešenjima isključuje “posrednika” (umetnika koji bi napravio portret), ali ne i potrebu da nešto kažemo, poručimo, kroz prikaz, sliku nas samih.

 

 

Prošlost i uticaj tehnologije na razvoj rasprostranjenosti autoportreta

Koliki je značaj selfija u društvenom i kulturološkom smislu, i da li je njegova velika prisutnost doprinela boljoj komunikaciji među ljudima – pitanja su kojima se bavio i Međunarodni žurnal za komunikacije br. 9, iz 2015. U njemu je implicirano da selfi podstiče odnose, komunikaciju među ljudima koji ih dele, komentarišu ili lajkuju (eng. like) – i da samim tim može služiti i za prenošenje dubljih poruka. (Međunarodni žurnal za komunikacije br. 9, Uvod, 2015)

Ovaj opis, koji za razliku od Oksfordskog rečnika navodi i interakciju među ljudima, a ne samo čin postavljanja fotografije na društvenu mrežu, dopunjen je i objašnjenjem da je interakcija omogućena posredstvom tehnološki faktora. Selfi postoji zahvaljujući mobilnim telefonima, kompjuterima, internetu. Upravo je tehnologija zaslužna za to što će original selfija, koji je u realnom vremenu napravljen i prvi put podeljen – postati deo infrastrukture digitalnog prostora – i samim tim nadživeti trenutak i mesto svog stvaranja. (Međunarodni žurnal za komunikacije br. 9, Uvod, 2015)

Sa kulturološkog aspekta, selfi može doprineti boljem razumevanju različitih kultura, njihovih tradicija, prihvatanju ili neprihvatanju različitih pojava i stavova. Detaljnijim praćenjem onlajn trendova možemo doći i do zaključaka da li su i na koji način određen stav/poruka, izraženi kroz selfi, prihvaćeni od strane ljudi različitih polova, uzrasta, ekonomskih staleža, boja kože, religija… Ukratko, selfi može pomoći širenju nekog mišljenja i ubrzati diskusiju o njemu.

Po pitanju toga da je selfi fenomen koji na društvo prvenstveno utiče pozitivno (podstičući komunikaciju i razmene mišljenja) ili negativno (otuđujući nas i povlađujući našoj narcisoidnosti ili objektivizaciji), mišljenja se razlikuju.

Dr. Dejvid Nemer i Dr. Guo Frimen sa Univerziteta Indijana, u članku pod naslovom ˝Davanje moći marginalizovanima: razmišljanje o selfijima u siromašnim predgrađima Brazila˝, (Međunarodni žurnal za komunikacije br. 9, Nemer i Frimen, 2015.) navode da su istražujući fenomen selfija u brazilskim favelama došli do zaključka da mladi koji u njima žive selfije koriste ˝…da bi govorili o nasilju u svojoj oblasti, da dokumentuju svoje živote i da obaveste svoje roditelje da su bezbedni tokom dana˝.[5] Oni selfije postavljaju na društvene mreže kao vid ostvarenja slobode govora, međusobnog povezivanja, deljenja informacija koje mogu biti i od životne važnosti. Samim tim, selfije dobija na težini i postaje snažno oruđe za iskazivanje socijalnih i ličnih stavova i problema, kao i sredstvo putem koga mladi u favelama dokumentuju svoj život. (Medjunarodni žurnal za komunikacije br. 9, Nemer i Frimen, ˝Davanje moći marginalizovanima: razmišljanje o selfijima u siromašnim predgrađima Brazila˝, 2015)

 

Dokumentovanje ličnih životnih situacija, statusa, kao i uticaja širih društvenih dešavanja na pojedinca može se pronaći i u autoportretima slavnih slikara.

Jednim od najznačajnijih autoportretista smatra se i Rembrant van Rejn (orig. Rembrandt van Rijn) (1606-1669). Za života je napravio skoro 100 autoportreta, ali ga najvećim ne čini toliko brojnost koliko vernost autoportreta. Slikao je sebe mladog, starog, siromašnog, bogatog, ozbiljnog, nasmejanog… Analizirao je i sebe, i svoje životne uspone i padove – trudeći se da ih što vernije dokumentuje.

Posmatrajući njegova dela, najčešće se prepozanju tri faze stvaranja autoportreta, od kojih je svaka oslikavala situaciju u kojoj se nalazio. Njegovi rani autoportreti ostavljaju utisak svežine, ljubopitljivosti, kreativnosti, kao i želje da samog sebe podvrgne eksperimentu i istraživanju. Zatim je usledila životna faza u kojoj je bio priznat, poznat, cenjen i bogat. Autoportreti iz ovog perioda odišu dostojanstvom, mada izgleda kao da su izgubili na neposrednosti koja je krasila prethodni period. Pred kraj života, osiromašeni Rembrant se vraća neposrednijem i introspektivnijem stilu autoportretisanja.

Ilustracije preuzete sa web stranice: http://www.artrepublic.com/

Iako su Rembrantova dela, poput Noćne straže i brojnih portreta savremenika, među najpoznatijim slikarskim radovima toga perioda, autoportreti se izdvajaju po svom širem značaju. Istoričar umetnosti Džejms Hol (orig. James Hall) čak smatra da: “Na neki način autoportreti su ono što Rembranta čini poznatim više nego njegova umetnost. Kopije njegovih ranih autoportreta su razaslate na sve strane, tako da svi znaju kako je izgledao čak i ako nikada nisu videli još jedan rad od Rembranta” (Hall, 2014)[6]

I dok je Rembrant nastojao da sebe prikaže što vernije – kako u duhovnom, tako i u fizičkom smislu – neki drugi veliki autoportretisti iz kasnijih epoha su fizičku realnost zamenjivali maštom i alegorijom, ili je uprošćavali – ujedno se trudeći da autoportret prvenstveno dočara njihovo duhovno stanje.

Među njima je i Vinsent van Gog (orig. Vincent van Gogh) (1853-1890), autor više od 30 autoportreta. U svom pismu sestri, van Gog je napisao: “Ja sam u potrazi za dubljom sličnošću od one koju dobije fotograf”.

Svom bratu je pisao: “…da je teško poznavati sebe. Ali nije lako ni slikati sebe. Portreti koje je naslikao Rembrant su više od pogleda na prirodu, oni su više kao otkrovenje.”[7]

Frida Kalo (1907-1954) je svoju duševnu i fizičku bol predstavljala prenaglašeno slikajući svoje slomljeno telo. Često ostajući sama i vezana za krevet, Kalo je izjavila: “Slikam sebe zato što sam često sama i zato što sam model koga najbolje poznajem.” [8]

Ova rečenica u mnogome može objasniti i poriv za pravljenjem selfija. Ljudi sami sebe ipak najbolje poznaju, stoga nije neobično što sami sebe biraju za modele koje prikazuju, i istražuju. Iza selfija, dakle, može stajati i dublja želja za samoistraživanjem, a ne isključivo puka taština, narcisoidnost ili sklonost samo-objektivizaciji.

 

U već pomenutom Međunarodnom žurnalu za komunikacije br. 9 – Dr. Tereza Senft i Dr. Nensi Bejm protive se generalizovanom mnjenju o selfijima kao sigurnom pokazatelju narcisoidnosti i taštine.

Većina mladih ljudi ima manju potrebu za privatnošću od ljudi starijih generacija, te stoga i prave više selfija, i aktivniji su na društvenim mrežama. Njihovi selfiji mogu biti odraz taštine, ali ne uvek – a u obzir se mora uzeti i činjenica da selfije prave i političari kako bi preneli neki stav, poznate ličnosti kako bi se približile fanovima, obični ljudi koji žele nekog da nasmeju (Medjunarodni žurnal za komunikacije br. 9, Senft i Bejm, 2015.).

Baveći se mogućom vezom između snimanja selfija i niskog samopouzdanja, zavisnosti i narcisoidnosti, autorke tvrde da „…do danas nismo videli ni jedno recenzirano delo naučne literature koje ubedljivo dokazuje da su pravljenje selfia i mentalne bolesti u korelaciji.“ [9]

Drugim rečima, selfije u većini slučajeva ne možemo povezati sa razvojem mentalnih bolesti i željom da se drugima nametnemo, već sa potrebom da se sa drugim ljudima povežemo, komuniciramo i prenesemo im neku poruku.

O uticaju selfija na svakodnevni život, na sajtu „Psihologija danas“ pisala je i Dr. Pamela Ratlidž: ˝Ljudi su društvene životinje, upravljaju se potrebom da budu povezani i cenjeni u društvu. Svi mi želimo da budemo cenjeni, poštovani, i uključeni u grupe koje su nam bitne.˝[10] U tim grupama moguće je izraziti svoj stav, svoju pripadost, svoj umetnički dar. Selfie može da pomogne drugima da nas analiziraju i bolje upoznaju kroz veliki broj fotografija. Može biti sredstvo u obezbeđivanju prihvatanja od strane onih do čijeg nam je mišljenja stalo, ili podsticaj na samoanalizu. Uz selfie, moguće je dobiti ili izgubiti pristalice i fanove, moguće je biti ono što jesi i u stvarnom životu, ili igrati neku ulogu. (www.psychologytoday.com, Rutledge, 2013.)

Ni u kontekstu kreiranja uloga i različitih persona, selfie ne odstupa previše od takvog vida komuniciranja primenjivanog u umetnosti ranijeg perioda.

Pop-art umetnik Endi Vorhol (1928-1987) nije imao želju da sebe predstavlja realistično, ni u fizičkom ni u psihičkom smislu. “Ko želi istinu? Tome služi šou biznis – da dokaže da se ne računa ono šta si, već to što oni misle da jesi”, napisao je Vorhol 1980.[11]

 

Pravljenje tradicionalnih portreta u prošlosti, a danas digitalnih autoportreta – selfija – svakako ne pruža argumente za izjednačavanje ova dva procesa. Međutim, prostor za analiziranje sličnosti nalazimo u komunikaciji i interakciji koja je svesno ili ne inicirana u odnosu autora i posmatrača. Savremene tehnologije i globalna umreženost su u tom smislu sredstvo koje ovakvu vrstu komunikacije čine masovnijom i preobražavaju je u svojevrsni fenomen.

U kojoj meri je fenomen selfija rasprostranjen, i koji doseg ima, može nam pokazati i kvantitativna analiza heštega #selfie na Tviteru (urađena putem servisa www.Tvitni.com). Hešteg (eng. hashtag) ili simbol tarabe “#” je do pre samo jedne decenije označavao samo termin koji se odnosi na telefone ili je označavao samo pojam „povisilica“ u muzičkoj oblasti. Sve ove percepcije su se u međuvremenu promenile, a ovaj jednostavan simbol danas predstavlja jedan od osnovnih alata za komunikaciju i prerastao je u fenomen popularne kulture, bez koga komunikacija na onlajn kanalima gotovo da više nije ni moguća, a sve više se širi i u komunikaciji van društvenih mreža[12].

Analiza heštega je rađena tokom četiri sedmice (period 11.08.2016. – 07.09.2016. god.)[13]. Istraživanje je pokazalo da je ukupan broj originalnih tvitova sa heštegom #selfie iznosio 199.629, dok je zajedno sa retvitovima (eng. retweet: ponavljanje, citiranje tvitova) taj broj porastao na 291.717. Takođe, 147.584 ljudi je aktivnosti sa heštega #selfie u ovom periodu označilo kao sadržaj koji im se dopada (lajk).

Pomenuti tvitovi, retvitovi i lajkovi potiču od 152.733 korisnika Tvitera.

Međutim, kada se uzmu u obzir i svi pratioci korisnika (eng. potential reach) – dolazimo do izuzetnog podatka – tokom nepune četiri sedmice bilo ih je čak 547.697.200. Više od pola milijarde ljudi bilo na neki način uključeno u onlajn aktivnosti vezane za hešteg #selfie.

S obzirom da je analiza rađena samo na jednoj društvenoj mreži, bez uzimanja u obzir medija poput Instagrama, Fejsbuka ili Snepčeta (primarno namenjenih deljenju fotografija i video sadržaja) – jasno je da su mobilne tehnologije i društvene mreže odigrale glavnu ulogu u pretvaranju selfija u globalni društveni fenomen.

 

Zaključak

Tradicionalni i digitalni autoportreti u suštini nastaju kao proizvodi iste težnje – da zabeleže trenutak iz nečijeg života, i da ga ponude na uvid i analizu drugima. Na taj način, autoportret, kao i selfi, otvaraju mogućnost stvaranja odnosa i komunikacije između autora i posmatrača.

U slučaju selfija razmatranja njihove vrednosti može odabrati negativan pristup i tumačiti masovnost ovog trenda kao odraz sveobuhvatne krize društva. Međutim, ugao posmatranja može biti i nalik stavovima koje je iznela Dr Pamela Ratlidž (Psychology Today – Selfies: Narcissism or Self-Exploration?, Rutlidge, 2013), gde je jasno da postoje i potencijalni konstruktivni i pozitivni aspekti kreiranja i deljenja selfija. Samoanaliza i razumevanje sopstvenog identiteta se značajno mogu unaprediti transparentnom i otvorenom komunikacijom sa drugima, gde videti sebe i očima drugih može pomoći u rastu i razvoju ličnosti.

Rezultat analize zastupljenosti heštega #selfie na Tviteru govori mnogo o potencijalnoj moći ovog fenomena. Putem njega se velikom broju ljudi može preneti neka informacija, sugerisati nešto – ili ispitati javno mnjenje. Drugim rečima, prava snaga selfija ne leži u samopromociji, već promociji neke ideje – i povezivanju ljudi.

Ostaje da se prati kako će ovaj vid interakcije napredovati, odnosno kako će sve brži razvoj tehnologije i sve veća digitalna umreženost uticati na komunikacije i razmenu predstava koje imamo jedni o drugima i samima sebi.

Rembrant je imao talenta i vremena da svoj život dokumentuje na slikarskom platnu. Većina ljudi danas nema ni jedan od ova dva preduslova – ali imaju prednju kameru na pametnom mobilnom telefonu, i neverovatan broj ljudi sa kojima potencijalno mogu da stupe u kontakt preko društvenih mreža, da im prezentuju neku ideju i da sagledaju sebe – kroz njihove oči, i sopstvenu fotografiju.

 

 

Lista literature

 

 1. Hall, James (2014), The Self Portrait: A Cultural History, Thames & Hudson
 2. Tatomirović, Tanja (2008), Virtuelno komuniciranje u budućnosti: upotreba i zloupotreba, CM Časopis za upravljanje komuniciranjem br.7
 3. Tatomirović, Tanja (2015), Hešteg kao fenomen popularne kulture, FDU Beograd, Seminarski rad
 4. Warhol, Andy (1980) Popism, Harcourt Brace Jovanovich

 

Web dokumenti

 1. Art History Archive (2007) Moffat, Charles: The Life of Frida Kahlo, http://www.arthistoryarchive.com/arthistory/surrealism/Frida-Kahlo.html (02.09.2016.)
 2. Art Republic (2014) Selfies and the History of Self Portraiture, http://www.artrepublic.com/articles/475-selfies-and-the-history-of-self-portraiture.html/hešteg #sthash.OcIB6Rx7.dpuf (02.09.2016.)
 3. International Journal of Communication (2015) Nemer & Freeman: Empowering the Marginalized: Rethinking Selfies in the Slums of Brazil, http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/3155/1403   (03.09.2016.)
 4. International Journal of Communication (2015) Senft & Baym: What Does the Selfie Say? Investigating a Global Phenomenon http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/3244/1394 (03.09.2016.)
 5. Oxford Dictionaries, http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/portraithešteg #portrait__3 (06.09.2016.)
 6. Oxford Dictionaries, http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/self-portrait (06.09.2016.)
 7. Oxford University Press (2013) The Oxford Dictionaries Word of the Year 2013,http://blog.oxforddictionaries.com/press-releases/oxford-dictionaries-word-of-the-year-2013/ (01.09.2016.)
 8. Peta Pixel ( 2013) Becker, Dejvid: Pioneering Photographer Robert Cornelius Credited With World’s First Selfie c. 1839, http://petapixel.com/2013/12/05/pioneering-photographer-robert-cornelius-credited-worlds-first-selfie/ (01.09.2016.)
 9. Psychology Today (2013) Rutledge, Pamela: Selfies: Narcissism or Self_Exploration? https://www.psychologytoday.com/blog/positively-media/201304/selfies-narcissism-or-self-exploration (04.09.2016.)
 10. Tvitni.com (2016) https://www.tvitni.com/campaign/at3PJ/mxh9Nv4 (01.09.2016.)[1] Peta Pixel ( 2013) Becker, Dejvid: Pioneering Photographer Robert Cornelius Credited With World’s First Selfie c. 1839, http://petapixel.com/2013/12/05/pioneering-photographer-robert-cornelius-credited-worlds-first-selfie/ (01.09.2016.)
  [2] Oxford University Press (2013) The Oxford Dictionaries Word of the Year 2013,  http://blog.oxforddictionaries.com/press-releases/oxford-dictionaries-word-of-the-year-2013/ (01.09.2016.)
  [3] Oxford Dictionaries, http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/self-portrait (06.09.2016.)
  [4] Oxford Dictionaries, http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/portraithashtag #portrait__3 (06.09.2016.)
  [5] International Journal of Communication (2015) Nemer & Freeman: Empowering the Marginalized: Rethinking Selfies in the Slums of Brazil, http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/3155/1403 (03.09.2016.)
  [6] Hall, James (2014) The Self Portrait: A Cultural History, Thames & Hudson
  [7] Art Republic (2014) Selfies and the History of Self Portraiture, http://www.artrepublic.com/articles/475-selfies-and-the-history-of-self-portraiture.html/haštag #sthash.OcIB6Rx7.dpuf (02.09.2016.)
  [8] Art History Archive (2007) Moffat, Charles: The Life of Frida Kahlo, http://www.arthistoryarchive.com/arthistory/surrealism/Frida-Kahlo.html (02.09.2016.)
  [9] International Journal of Communication (2015) Senft & Baym: What Does the Selfie Say? Investigating a Global Phenomenon http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/3244/1394 (03.09.2016.)
  [10] Psychology Today (2013) Rutledge, Pamela: haštag #Selfies: Narcissism or Self_Exploration? https://www.psychologytoday.com/blog/positively-media/201304/selfies-narcissism-or-self-exploration (04.09.2016.)
  [11] Warhol, Andy (1980) Popism, Harcourt Brace Jovanovich
  [12] Tatomirović, Tanja (2015), Hešteg kao fenomen popularne kulture, FDU, Seminarski rad
  [13] Tvitni.com (2006) https://www.tvitni.com/campaign/at3PJ/mxh9Nv4 (07.09.2016.)

 

Hashtag as a popular culture phenomenon

in MY WORK

 

Hashtag-Comic

Until less than a decade ago, the symbol „#“ used to signify only a term related to phones or a sign for „sharp“ in musical notation system. Meanwhile, the perception has changed, and this simple symbol is one of the main tools of communication.This simple „#“ sign is not only a part of social media language, but also a part of everything we consume. It even changes the way the society writes and behaves since grammatically correct forms are no longer necessary today. According to research so far, short messages are 25% more interactive. Therefore, in order to send and receive messages, we do not need to use whole sentences, but only images and hashtag symbols, which confirms the visual effect domination. Nowadays, even the TV channels use hashtag to attract more viewers, widen the audience and distribute information much faster. Speed and simplicity are built in the new „hashtag culture“. Hashtag has developed from a simple social communication into a popular cultural phenomenon in a very short period of time.This trend is only a different way of using the Internet and just another possibility for posting the aimed personal content. It is possible that one day a specific obsession for hashtag as such will disappear, but until then it will continue to grow incredibly fast. The future of communication based on information technology is uncertain, because the possibilities are infinite, and the speed of development is unknown. The things that made hashtag the essential part of communication with audience in modern society are number of hashtags, number of social network users, an easy possibility to create contents that the whole world can access, mobile communication (with 80% of users of Twitter or even Instagram on mobile platforms), TV shows and advertising campaigns. This proves that a thing which started as entertainment became a part of popular culture of the modern society.                 

 

INTRODUCTION

This is the age of social networks such as Twitter, Facebook, Instagram. In the last five years, their popularity has grown so much that people from all branches use them, including Hollywood celebrities, famous musicians, politicians, and writers, who chose social networks as their basic means of communication.

Twitter enables its users to connect to thousands, or even millions of people at a global level, by using short messages with up to 140 characters, increasing the limit to 10,000 characters in the near future, which would change the way of communication on the social network. The world entertainment stage has accepted Twitter as means of presenting opinions and attitudes, thus providing the audience with exclusive news directly from the source. Ashton Kutcher, Oprah Winfrey, US President Barack Obama, and Arnold Schwarzenegger were the first celebrities who started using Twitter for sending quick messages and connecting with their audience. Therefore, Twitter was supported by the world famous singers, actors and presidents, and it became a particular spot for finding information, but also a popular culture phenomenon of with 284 million active users, and 500 million posts a day.[1] The pop-culture adoption of hashtags helped push hashtags into other social networks. Instagram adopted hashtags on January 27, 2011 and Facebook finally adopted hashtags on June 12, 2013.[2] The hashtag brought more than just attention, it gave even a list of people who actually engaged with someone`s story and brand. Hashtags have become more than just a simple way to categorize posts or add a narrative to the story behind.

 

RESEARCH

The purpose of this work is not to research the use of hash character in daily communication and its transformation into information source, which changed the traditional forms of communications. The aim of the research is to analyse the frequency, the way and the occasions in which the character is used and to define the role of hashtag in popular culture.

The object of this research is to understand the use of hashtag character in daily communication, trend setting and creation of popular contents.

Until less than a decade ago, the hash symbol “#” used to signify only a term related to phones or a sign for “sharp” in musical notation system. Meanwhile, the perception has changed, and this simple symbol now represents one of the main tools of communication, which has become a phenomenon of popular culture, online communication is no longer possible without it, and it has also been spreading within communication outside social networks. 

The research of hashtag as popular culture phenomenon and its use in daily communication has included the following:

Primary research:

 • Conversation/interviews with people in Serbia who are followed by a significant number of social network users (more than 5,000), and are therefore responsible for management of online contents of their own or their clients’;
 • Quantitative analysis by tools such as Topsy[3] and Tvitni.me[4] which analyse communication results on Twitter[5] social network with the analysis of hashtag characters and key words;

Secondary research:

 • The review which includes websites research, newspaper articles and blogs related to the use of hashtag character.

 

DIGITAL COMMUNICATION WORLDWIDE AND IN SERBIA

According to Merriam Webster`s Dictionary, social networks are „a kind of electronic communication (websites for social networking and microblogging) through which the users make online communities to share information, ideas, personal messages and other contents (such as videos)” .

Social networks are also defined as virtual, online communities which connect people who might share similar interests or activities, regardless of their location. They are interactive online services which provide pages with basic personal information, contact lists of people users can communicate with and exchange information publicly, for certain public only or in a private communication. As far as the number of users is concerned, the most popular social networks are Facebook, Twitter and Instagram.

In 2015 the most popular social network, Facebook, has reached more than a billion users in the world, 3.4 million of which are in Serbia. The next one is Twitter, which is classified as a part of microblogs subgroup, but definitely a social network, since the communication on Twitter has become very interactive and is often in a form of a dialogue, due to status or posts which can contain a maximum of 140 characters. Facebook was started at the beginning of 2004. This web page, available to everyone, is owned and managed by the company with the same name (Facebook, Inc.). It was founded by Mark Zuckerberg while he was a student at Harvard University. Initially, the membership on the page was only allowed to Harvard students, but later it was accessible to the students from colleges which are members of the “Ivy League”. After a while, all college and high school students were granted access, and eventually, all people over 13 could become members of Facebook.

Twitter is a social network designed for micro-blogging, i.e. it is intended for sending (and reading) short messages, called tweets, by the network name. The sender can limit message delivery to his/her circle of friends only, or leave public access available to anyone (which is an assumed choice). Even though, it was used with a limit of 140 characters in each tweet until now, Twitter management announced that it was considering increasing the limit to 10,000 characters, which would change the way of communication on the social network. The so-called “Beyond 140” project, as it is called by Re / code, will allow users to tweet and tweets will continue to show standard 140 characters at the timeline, but when you click to expand the tweet, you will see a message that can contains up to 10,000 characters.[6] Twitter has lately been established socially as an important platform of public communication which is in progress in real time. Twitter was started as a platform for personal communication between different people, and as other social networks, it has frequently been used for communication between media, journalists, governments and politicians and citizens – electorate, and between companies and consumers and users.

Twitter and Facebook provide the fastest way of exchanging news through short messages, mostly with attachments such as photos or links. By reading twits on your phone or computer, you can find out current events in the world or the country and your city momentarily. When we refer to the use of Twitter in Serbia, you can find some information on Twitter first, as was the case with the earthquake in Kraljevo, fire in the National theatre, big floods in the country in spring 2014. Of course, there is some news you can follow randomly, or by hashtag, which is far easier and more usual.

Instagram is a photo-sharing app that can have some relevance to the market, especially with Facebook’s recent acquisition of the application. Having more than 27 million users, Instagram has a very active user base. Use Instagram for capturing event and office culture photos. Anybody can also leverage the application to run contests and scavenger hunts. The Instagram hashtag is a powerful feature to engage viewers. Hashtags act as keywords providing a way for people to find photos through a simple search. Hashtags are especially useful as you seek to establish your brand as an industry leader and get more followers. Implement hashtags that are unique to your brand and industry, as well as hashtags that are popular keywords.

Regardless of the type of social network, social networking is simply the amplification of emotional reactions to a topic in modern life. If there are no emotions – the communication will not be successful. The hashtag is an essential part of the emotion, because the emotion will not reach wider audience without it, or become the part of the popular contents online.[7]

During one of the last art related conferences in the USA, Marcus Romer pointed out that it has taken 38 years for the radio to reach 50 million users since its beginnings, television has had to wait for 13 years, and Facebook has achieved the same success in only two years. This proves the independence of the future of communication based on information technology, because the possibilities are infinite, and the speed of development is unknown.[8]

It is difficult not to notice, or feel in a way, the influence of social networks, especially when it comes to popular web pages/applications such as Facebook, Twitter, Instagram, or even Wikipedia and You Tube. Since the end of 2006, social networks has started dictating the ways of using digital technologies worldwide.

Judging by the number of Internet users; Serbia is lined up with developed European countries, even though the social end economic situation cannot measure with the environment of those countries, nor can the development of information technology. Our country, with 52% of population using social networks, is the seventh in Europe, and the first in regional area. Iceland, Norway, Malta, Denmark, Sweden and Great Britain come before Serbia, and, for example, new technologies and online shopping are much more developed in these countries than in Serbia.

Every other Serbian citizen has a profile on some of the social networks, which is more than the average 40% in Europe. Men with 54% make the majority, compared to 46% of women, also a world average. The young aged 18 to 24 are the most frequent on Facebook, there are as much as 28% of those aged 25 to 34, and people older than 65 are least present, only 1,5% of them.

Picture 1: The purpose of use of the Internet according to people in Serbia[9]

 

THE USE OF HASHTAG IN COMMUNICATION

At the beginning of 21st century, the age of short text input came together with the blooming of mobile phones and social networks popularity. Short texts demanded abbreviations and shorter time to write messages, so the acronyms which became very popular in society today developed and they started being used outside social networks.

According to the text “The history of hashtag”[10], the term „hashtag” did not come up until year 2007 when Chris Mesinae (@FactoryJoe[11]) came up with the idea of using “the hash” as a symbol of metadata strategy.

Picture 2, chris-messina-first-twitter-hashtag, Tanja Tatomirovic

Picture 2. Chris Messina`s tweet with the first officially recognized hashtag

According to tweets researches, the first time a hashtag was used extensively as a way to categorize tweets. That was adopted by the public during the San Diego fire accident on October 23, 2007, when Nate Ritter used Twitter to spread the news about the fire and included the hashtag #sandiegofire.

Picture 3 San Diego fire, Tanja Tatomirovic

Picture 3. Nate Ritter`s tweet with the first hashtag to categorize tweets

The hashtag was not popular until Twitter promoted it in 2009. The hashtag was used before every word, from one tweet to another.

Hashtag became even more popular when Twitter added the Trending Topics option, where users can see popular hashtags used worldwide. When Instagram, which now has more than 200 million users and is one of the most frequently used applications for photo exchange, appeared in 2010, tha hashtag enabled people worldwide to share photos and connect to other users of the same interests.

With almost no limitations, the hashtags make users’ interaction easier. All you need is to put the symbol “#” in front of the word, and when you look for that precise word, all relating information and activities will be shown. This way, the hashtag becomes a certain “hub” (signifying the centre of an activity, topic or interest[12]) for an infinite number of topics around the world, thus enabling the user not only to follow the topic of interest but also to build it up by sharing familiar information and give contribution to information exchange. This way, the user simultaneously participates in setting trends related to films, music, politics or other areas, not necessarily events from modern life, but also those from the past.

The trend has been set with Throwback Thursday[13] hashtag. The origin of the term is unknown and almost impossible to find, and people might have used it before. This is how hashtag developed into a popular culture phenomenon simply and quickly.

Throwback Thursday signifies posting photos from the past, taken decades, years or months ago. #TBT on Twitter is a symbol related to any contents connected to the past, whether it is music, film, technological development or other topics. This confirms the fact that hashtag is not only a phenomenon related to modern trends exclusively, but it also enables finding and following trends which used to be popular long before it appeared. This represents a special opportunity to make people remember and find out about other values by means of social networks, which are the most available, most massive channel of communication of the 21st century with the fastest penetration recorded.

During the week, people post hashtags such as Man Crush Monday (#MCM) i Woman Crush Wednesday (#WCW). The days (Monday and Wednesday) give users an opportunity to post photos of people they admire, whether they are important for them personally or are simply celebrities. These hashtags are not as popular as #TBT, but they are certainly some kind of a trend judging by hundreds of millions of posts.

There is “Transformation Tuesday”, where users post two photos next to each other representing a kind of transformation or a makeover. For example, those who lost a lot of weight would post a photo before loss of weight next to their latest photo and hashtag it as #TransformationTuesday.

There is a Flashback Friday (#FBF) with the same concept as Throwback Thursday. Selfie Sunday is a trend of posting photos, selfies that users took, and so on.

For example, hashtag #80 enables us to get back to the past, and instead of browsing the Internet and using different theme pages, we get a full review of the pop culture of the eighties in one place. In 30 days (24/11-24/12/2014) there were 45,278 statuses related to the topic on Twitter and analysed with Topsy service, most of which are related to music (Duran Duran, Bananarama), and then those related to slang, questions about art, memories of different popular games of the decade, and so on.

 

Popularization of hashtag and how international celebrities influence the acceptance of the new communication trend and further development

The course of communication theory in two steps (also known as Model of multilevel course by Paul Lazarsfeld and Elihu Katz) is a theory based on a study from 1940 on a social influence which states that media effects are indirectly established by a leader personally influencing the opinion. Most people gain variety of information second hand under the influence of media and leaders who create public opinion, and this can explain the progress of a simple “#” symbol into a popular culture phenomenon.

Even though this theory is directly connected to spreading ideas, it can also be applied to trend spreading. Trends otherwise appear in mass media, but when a celebrity or someone people look up to start following them, they become popular with the general population. Just as any other trend in our society, it was popularized by celebrities, and the others simply started following it.

In year 2010, for example, a reality show star Kim Kardashian started a series of Throwback Thursday photos on Twitter and Instagram. She was one of the first celebrities to use weekly hashtags, and people started following her, as in other things she does. Until last year, it was one of the most popular hashtags on Instagram.

So far, more than 293 million photos on Instagram have been hashtagged as #TBT and more than 45 million as #throwbackthursday, according to Instagram data. The fact that a reality show star is meritorious for the popularity of the trend and that her posts on Twitter are followed by more than 28 million people undoubtedly shows the way society works. Things we do, wear, watch, the music we listen to are largely influenced by celebrities and other well-known people on social networks.

Hashtag, selfie (a photo we take of ourselves) and similar terms are words added to a group of 150 new words and definitions in Merriam – Webster Collegiate dictionary in 2014 which is now available in printed and online form at Merriam-Webster.com. These recently accepted terms show the growing influence technology has on people’s behaviour, especially those connecting on social networks, which they used to do in direct communication before (live).

In time, hashtag evolved into a form that enables humour, black humour, puns or even poetry. At the same time, Twitter corporation recognized the power of hashtag, which has now become a part of a design, slang and advertising slogans on this social network.

Hashtag has also been adopted outside Twitter, which proves that it has really become a popular culture phenomenon, spreading to other communication platforms. The famous USA rap singer Kanye West popularized the phrase “hashtag rap” a few years ago when he was describing the hip-hop rhyme pattern older than Twitter, which reminds of a way hashtag compresses comparisons.

Hashtag in music does seem similar to chorus, and it also has something in common with the brackets, since it gives additional explanation or qualifies whichever phrase it ends.

Today, hashtag characters are everywhere. They are seen in commercials, on T-shirts, websites, in TV programmes, and even in the news.

Hashtags are important for modern popular cultures because they are used so widely that they came over the generation gap, and some companies started trying them and using them a few years ago.

First of all hashtags are important for popular culture today because they are so widely used. In only a few years’ time, they managed to transform from a completely new concept into a world social trend used by millions of people. The use has not been limited to social networks such as Facebook, Instagram or Twitter, since hashtags are now present in all media types.

There is a video[14] in which USA stars Justin Timberlake and Jimmy Fallon are mocking hashtags, and the video shows how much they are really used in today’s culture. The hashtags are widely used in lots of different contexts of everyday life and speech, and their value as phenomenon cannot simply be ignored by the society.

 

SURVEY AND STATISTICS: Popular Serbian Hashtags and the meaning of Hashtag to vivid users in Serbia

Digital communication is something that began as fun and became a part of popular culture of contemporary society and part of the usual course of business. Communication on digital channels, without additional effort or integrated campaigns and broader strategy, enables interaction, but not necessarily the audience feedback of equal intense, who may click on the content, or expand the information, but may not buy the product or get to the event only because the content communicated on the social network is likeable and appealing as presented on the social network or another digital channel of communication. Social networking is, simply, the amplification of emotional reactions towards the institution or company that handles the communication with the audience on these networks. If there is no emotion, there is no success in communication, even if you use the hashtag you organise your communication or make it more available.[15]

According to a survey of a few people who are active on social networks, first of all those who have more than five thousand followers on Twitter (number of followers on 01/17/2016, provided by Tvitni.me analytics service) and at the same time deal with social networks in their daily work or provide advertising services or relationships with so-called “online community” to its customers, the answers to a question “What is a hashtag to you?” were similar, which confirms the fact that hashtag has become a tool for choosing or creating information:

 • Social media user 1, number of followers 6.315: „HASHTAG is a place where journalists and editors make sure they have not missed anything interesting on a Line[16] and where they can, by a simple click, get information which will turn up in headlines tomorrow!”
 • Social media user 2, number of followers 12.638: „HASHTAG is a way to avoid the so called information overload. The optimists say there is no such thing as information overload, only bad filters. HASHTAG is a filter, through which you follow things important to you. Here is an example: #ACTAtalks #kojesledeci #onokad.
 • Social media user 3, number of followers 11.293: “The unavoidable sign for searching closely related words which refer to Twitter communication of the people in niche.”
 • Social media user 4, number of Twitter followers 14.955: „HASHTAG is a combination of ASCII characters which follow the hash (#) without space and punctuation, our letters and so on. They are used to “filter” the contents on Twitter depending on whether you want to see it or not. Searching by hashtag you can see the contents of all messages containing the hashtag or you can add the tag into the filter and not be able to see in your timeline anything containing the hashtag. In general, there are two types of hashtags, one is a general hashtag, you can tag a link, or if you want to mark a photo you can put (#pic), or if it is funny (#lol), or sexual (#nsfw). On the other hand, there are “unique” (if possible) hashtags which are used to follow only one topic. For example, #utisak is related to a TV show “Utisak nedelje” (The Impression of the week), and not to an impression of yours…“
 • Social media user 5, number of Twitter followers 10.431: „I like hashtags, because when I get lost on Twitter, they help me find where it all started and what people talk about. If I do not like the topic, I can choose not to follow it. Hashatgs complete the twits, and I like that.”
 • Social media user 6, number of followers: 9.183: „HASHTAG is an easy way to group all tweets related to a topic that interests you.”
 • Social media user 7, number of Twitter followers 8.170: „An easy way for marking and finding topics on Twitter, as well as an excellent advertising tool for online promotions.“

 

As one of the interviewed people mentioned, a hashtag can be general, and it can also refer to a concrete topic spoken of online. This is the case with a hashtag „utisak“ (influence) which refers to a certain Serbian TV show. For the chosen 30 days (from 08/01 to 08/02/2015) the hashtag „utisak“ was repeated for 2,298 times on Twitter.

Picture 4. Monthly statistics for hashtag utisak, Tanja Tatomirovic

Picture 4. Monthly statistics for hashtag #utisak (Topsy.com), from 08/01 to 08/02/2015

This show was during its broadcast as popular on Twitter as it was on TV, but the filtration by hashtag made it possible for users of the social network to follow the show, and without limitations make comments, ask questions and often get answers in the TV show. This example shows the phenomenon of hashtag in communication today and in popular culture, where a TV show gains another parallel life on an online channel, which was not generated by the author of the show herself, but by the audience.

Besides media, journalists or public events, hashtag is also used in private statuses on Twitter – tweets. There are some popular hashtags in Serbian, chosen as the most popular based on the analytical service Tvitni.me in February 2015, which are used to communicate users’ moods or attitudes:

 • #onokad (#likewhenyou) is one of the most frequent hashtags in Serbia, as a prefix to sentences which state an opinion, mood, attitude or emotion;
 • #mrzimzimu (I hate winter) is one of the hashtags where people state their feelings toward the season, and it can also be related to clothes, road safety, weather forecast or anything related to a negative attitude to winter conditions. Similar hashtags are #uinatzimi (in spite of winter) or #uinatsnegu (in spite of snow) and so on, and by using them, groups of like-minded people are formed, or people with the same attitude to winter, or so;

In Serbia, in social networks communication the hashtag #uticaj (influence) is also popular, and in the beginning it only related to “marking” the users of Twitter with a large number of followers. Today it is being used as a mark for an achieved goal which implicates wide consequences in the community, regardless of the area it refers to.

The audience in Serbia is still immature, although the social networks, the blogs and all that “digital scene” are not of short life and is not new to Serbian market. However, the digital communication and the communication in general, should not be “playing it safe” and go only for the “safe options” – the well-known questions and answers. It must evolve and capitalize on the opportunities of development of the social networks in order to reach more information about the customers and their preferences, to learn more from them, to have them surprised, shocked, inspiring them or simply leading them to the goal. Such communication management on the social media means not only to connect, but also to bring the audience to a new level of engagement, which is based on the direct dialogue and transparent relationship. Serbian digital users cannot, although we still do, use the digital communication capabilities as the mere “digital bulletin boards” and for the simple expression of undefined emotions through the use of the “like”, the “share” or the “sticker” or even “hashtag”. [17]

 

CONCLUSION

Today, the symbol “#” does not only represent a part of the social network language, but it is also a part of everything we consume. Actually, the symbol even changes the way the society writes and behaves, because grammatically correct forms are no longer necessary. Everything boils down to a possibility to attract as much audience as possible by using the shortened texts.

According to research so far that Kissmetric service[18] announced, shorter messages are 25% more interactive. Therefore, in order to send and receive messages, we do not need to use whole sentences, but only images and hashtag symbols, which confirms the visual effect domination. Nowadays even the TV channels use hashtag characters to attract more viewers, widen the audience and distribute information much faster. According to research results on this analytical website, pictures get 53% more likes and 84% more clicks than exclusively text messages, so the media which are consumed fast have the advantage, and that is an inevitable trend when it comes to brand development and advertising campaigns.

Hashtags are interesting cultural meme“, says Jonah Berger, the author of the book “Contagious: Why Things Catch On” and a marketing professor at the University of Pensilvania. They started as useful and applicable, but evolved so much that now they represent cultural phenomenon and give you the impression of being well-informed. Therefore, this is what we do: now we hashtag everything.”

Regardless of the type of social network, social networking is simply the amplification of emotional reactions to a topic in modern life. If there are no emotions – the communication will not be successful. The hashtag is an essential part of the emotion, because the emotion will not reach wider audience without it, or become the part of the popular contents online.

Speed and simplicity are implemented in the new „hashtag culture”. Hashtag has developed from a simple social communication tool into a popular cultural phenomenon in a very short period of time.

This trend is only a different way of using the Internet and just another possibility for posting the aimed personal content. It is possible that one day a specific obsession for hashtag as such will disappear, but until then it will continue to grow incredibly fast.

The things that made hashtag the essential part of communication with audience in modern society are number of hashtags, number of social network users, an easy possibility to create contents that the whole world can access, mobile communication (with 80% of users of Twitter on mobile platforms18), TV shows and advertising campaigns, which also made it even more popular. This proves that a thing which started as entertainment became a part of popular culture of the modern society.

 *******

 

[1] Twitter, About the company – https://about.Twitter.com/company

[2] Marketing Land – http://marketingland.com

[3] Topsy: www.topsy.com, online service that searched and analysed data from Twitter, worked until December 2015, now integrated to Apple search services

[4] Tvitni.me: www.tvitni.me, online Twitter analytic service, created in Serbia

[5] Twitter: www.twitter.com, social network

[6] Perlberg S., (2016), CMO Today: Twitter Weighs 10,000-Character Tweets, The wall Street Journal, http://www.wsj.com/articles/cmo-today-twitter-weighs-10-000-character-tweets-1452084097

[7] Tatomirovic T., (2015), Ako nema emocije, nema ni uspeha u komunikaciji, Marketing mreža, http://marketingmreza.rs/ukoliko-nema-emocije-nema-ni-uspeha-u-komunikaciji/ (If there is no emotion, there is no success in communication! – Marketing Network Portal)

[8] Tatomirović T., (2008), Virtuelno komuniciranje u budućnosti: upotreba i zloupotreba, CM Časopis za upravljanje komuniciranjem, 7/2008, 103-112. (Virtual communication in future: use and misuse, CM Magazine for communication management)

[9] The use of informational and communicational technologies in the Republic of Serbia 2014, Republican Bureau of Statistics, http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/01/50/47/ICT2014s.pdf

[10] Twitter: www.twitter.about.com

[11] Names with „@“ prefix are names and/or nicknames of the users of Twitter

[12] The Free Dictionary, http://www.thefreedictionary.com/hub

[13] Knibbs K. (2015), Digital trends, http://www.digitaltrends.com/users/kateknibbs/

[14] Justin Timberlake`s and Jimmy Fallon`s video: http://www.youtube.com/watch?v=57dzaMaouXA

[15] Tatomirovic T., Jugoslovensko dramsko pozorište na društvenim mrežama, Teatron – časopis za pozorišnu umetnost, 172-173/2015, 83-93,

[16] Line – slang, signifies the course of communication on Twitter

[17] Tatomirovic T., (2015), „Ako nema emocije, nema ni uspeha u komunikaciji“, Marketing mreža, http://marketingmreza.rs/ukoliko-nema-emocije-nema-ni-uspeha-u-komunikaciji  (“If there is no emotion, there is no success in communication!” – Marketing Network)

[18] Kissmetrics, social media analytic service: www.Kissmetrics.com

 

LITERATURE

 • Arts Council England, Digital audiences: Engagement with arts and culture online, 2010.
 • Berger J., Contagious: Why Things Catch On, Simon & Schuster, 2013.
 • Thomas, L.,Twitter at the office social eyes, Journal of Web Librarianship, 2010.
 • Tatomirović T., Virtuelno komuniciranje u budućnosti: upotreba i zloupotreba, CM Časopis za upravljanje komuniciranjem, 7/2008, 103-112, Protokol Novi Sad – Fakultet političkih nauka Beograd, 2008.
 • Tatomirovic T., Ako nema emocije, nema ni uspeha u komunikaciji, Marketing mreža, http://marketingmreza.rs/ukoliko-nema-emocije-nema-ni-uspeha-u-komunikaciji/ (If there is no emotion, there is no success in communication! – Marketing Network Portal), 2015.
 • Tatomirovic T., Jugoslovensko dramsko pozorište na društvenim mrežama, Teatron – časopis za pozorišnu umetnost, 172-173/2015, 83-93, Muzej pozorišne umetnosti Beograd, 2015.
 • Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji, Republički zavod za statistiku, 2014. http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/01/50/47/ICT2014s.pdf
 • Zappavigna M., Discourse of Twitter and Social Media: How We Use Language to Create Affiliation on the Web – Continuum Discourse, Continuum Publishing Corporation, 2012.

Additional web locations:

This article represents copyrighted material and may only be reproduced in whole for personal or classroom use. It may not be edited, altered, or otherwise modified, except with the express permission of the author.

Stvar je do čoveka, a ljudi sve manje: Razlika između privatnih i državnih fakulteta

in MY BLOG

“Pihtije idu s godinama”, a shvatanje o razlikama između državnih i privatnih fakulteta s iskustvom, tj. takođe s godinama…

Jednom sam, u svojim ranim dvadesetim, tražeći sebe između prava (za kojim i danas žalim što ga nisam završila, jer smatram da bih bila dobar pravni zanatlija iliti advokat) i nekih drugih društvenih nauka, upisala “Megatrend”, jer je bio moderan i nov. Predavanja su se održavala u Sava centru, tada jednom od najvećih konferencijskih centara u ovom delu Evrope.
Kao rođeni kontraš i bundžija, nov vid školovanja mi se tada učinio dobrom idejom, ali sam se ipak zadržala na Fakultetu političkih nauka, gde sam, pre šest godina, završila i postdiplomske, u sivoj zoni Bolonje – između magistrature i mastera, ne znajući gde se zapravo nalazim, ali družeći se sa sjajnom ekipom studenata postdiplomaca i profesora i “učitelja veština” kao što su stari komunikološki lav Miroljub Radojković, neprevaziđeno zanimljivi motivator i stručnjak Brana Stojković, oštra, ali iskusna Snježa Milivojević, te praktičari Dragoljub Žarković i Lila Radonjić, koji su plivali jako dobro u vodama komunikologije, interneta, medija i medijske legislative…i pomogli nam da naučimo kako da iz sebe izbacimo to što znamo, da objavimo, kažemo, prenesemo.

Pre šest godina nisam osećala da sam za tu svoju školarinu ičim zakinuta, osim što sam, i tada, radila od jutra do sutra, pa me je profesor Radojković povremeno prozivao da se pojavljujem tako često na fakultetu kao Halejeva kometa. Malo sam se durila, malo sam nadoknađivala to dobrim ocenama, objavljenim radovima, pa je sve prošlo u sreći i zadovoljstvu. Moja knjiga, jedina na podneblju Balkana na temu fašističke radio propagande, datira baš iz tog perioda Fakulteta političkih nauka.

Kada smo počeli da se bavimo temom doktorskih studija, profesor je zaključio da sam više praktičar nego teoretičar, te da se, bar za neko vreme, manem toga. I doktorat, valjda, dolazi s godinama?

Tako sam se jedno vreme pravila akademski mrtva, a onda sam se vratila u te vode na Fakultetu dramskih umetnosti koji je nudio već neko vreme katedru za menadžment kulture i medija. Kultura me nije posebno dirala, jer u ovim našim turbulentnim vremenima, oduvek sam je shvatala samo kao slamku spasa za napaćene mozgove i kao hobi manjine, ali joj nikada nisam prilazila sa stručne iliti teorijske strane. Par profesora, tih na doktorskim studijama, dalo mi je zamajac da i o tome više čitam, shvatam, zauzimam stav. Za to im hvala. Medije sam, pak, s druge strane, za svoje 42 godine, sažvakala sa raznih strana, sanjala, živela,… i neko vreme tražila gde ću to svoje znanje da zaokružim, sistematizujem, upotrebim i, na kraju, predam nekome… kao što ga, zrnce po zrnce, predajem kroz neke sporadične treninge ili tekstove u toj oblasti… ili, kao što kroz privatizaciju “Pančevca” saznajem sve aspekte jedne privatizacije medija i uporedo učim šta tu može bolje, šta ne valja, šta i gde škripi i gde smo, zapravo, zaglavili u tom procesu.

Privatni fakulteti, nekako, nisu dolazili u obzir za doktorat,… mada sam redovno, priznajem, kliktala na njihove sajtove, tražeći sebi alibi da se zaista svojim daljim studijama posvetim upravo tamo, na nekom od njih. Ali, avaj,… imidž koji su oni navukli na svoja pleća činio se nesavladivim. “Da li se tamo uopšte nešto radi?”; “Koliko košta školarina, nije li to preskupo za ono što (ne) dobiješ?”;  “Kako se vrednuju ti radovi, hoće li ih neko objaviti van granica?”; “Da li ću zaista uspeti da se sistematizujem?”; “Da li će ta disertacija “upropastiti” sve što sam do sada uradila na državnom Univerzitetu?”; “A šta ako odlučim da odem u inostranstvo?”; “Da li…? Ako…? Šta…? Ma, daj, Tanja, to je privatni fakultet na kom se skoro pa kupuju diplome…”.  Bam, puf, prijemni, … eto mene na listi primljenih nekoliko kandidata na FDU, na menadžmentu. Godina je 160.000 dinara. Tri godine. Trinaest ispita. Disertacija. Jupi… upi… pi..i………………………

Naporan raspored konsultacija iliti predavanja koji profesori ne žele da preskoče, jer, kažu, svi ih posmatraju posle tih kojekakvih afera oko kupovina doktorata od strane znanih i neznanih… Moramo da sedimo tri do četiri puta po par sati nedeljno, prežvakavamo svakojake teme i dobijemo potpis da smo bili uredni u dolascima. Kao prvačići. Neki od profesora pokušavaju da nas ubace u okvir, neki nam oslobađaju tračke kritičkog duha, a neki nas uvlače u teme koje oni poznaju, bez želje da se otrgnemo iz okvira baš tih, njima poznatih, stvari… Baci hipotezu na papir, provuci je kroz teoriju, ospori i dokaži i to je to. Ako omaneš metodološki – idemo iznova. Baci hipotezu, provuci teoriju, ospori ili dokaži… spremi rad za objavu, pomozi mi u istraživanju da li je starije kokoška ili jaje i to je to… Naučni doprinos? Piiiip. Piiiip. Ko je rekao da je nužan naučni doprinos? Kažu “to je sve proces učenja”. Yes, indeed, ali nismo mi tu došli da učimo, no da posložimo ovo što znamo, uskrstimo, prekrstimo, izbacimo sopstvenu teoriju, inoviramo metodologije, zaista dignemo kritički duh na nivo koji će biti ne šuplje kritike radi same kritike, nego inovatorske i, možda, revolucionarne… To hoću za 160.000 dinara po akademskoj godini. Hoću i više da platim ako neko neće da me šiba po prstima zato što znam nešto više nego što zna on. Na državnom Univerzitetu. To sam želela. Tome sam se nadala. Nisam normalna. Idealista. Ne vidim dalje od očiju. Tako se pogrešno i zaljubljujem čitavog života. Valjda imam poverenja u državu (!?) i njene institucije od 1980. kada sam položila pionirsku zakletvu? “Dajem časnu pionirsku reč da ću marljivo učiti i raditi…” i da neću tumbati isključivo tuđe teorije i praviti se pametan po metodološki ispravnom receptu? Aha. U Srbiji. Koja umire jer 5% nešto pokušava da uradi, a 95% čeka da neko drugi uradi nešto za njih. (Izvin`te, ništa lično, vi što čitate ste sigurno u ovih 5%.)

Desilo se nešto nalik onome zbog čega sam pljuvala privatne fakultete… Dobila sam mačku u džaku… Sada je stanje takvo da znamo više od nekih profesora na neke teme, a da oni to pokušavaju da osujete tako što će pokušavati da nas demotivišu rečima da ne znaju šta ćemo mi uopšte na doktoratu (iako su nas oni nedavno primili na prijemnom ispitu); da moramo da se bavimo oblašću koju oni preferiraju; da moramo da prećutimo (moramo li?) kada nam, ne vodeći računa o svom rečniku, kažu da je “sadržaj ALJKAV” jer nije dobro numerisan, a nama zamere na “nedovoljno akademskom rečniku” u radu; saopšte nam i to da nisu imali vremena do noć pred ispit pregledaju radove (bolje da su to prećutali); zamole da im šaljemo te iste aljkave radove samo u Word formatu, jer u .pdf nije moguće obeležavati i komentarisati, kako kažu (!?); kritikuju svoje kolege sa iste katedre koji dozvoljavaju da se radovi koriguju u istom ispitnom roku (šta bi sa “procesom učenja”?); pominju negativne slučajeve tipa “odličan student doživeo je nervni slom, nije ovo za svakoga” (ja to čujem kao: “Kupite prnje! Ne možete vi nama da govorite šta je ispravno.”); prete proverom plagijatorstva “provlačenjem kroz Google” (advanced tools, nema šta); ponašaju se kao da smo im konkurencija i … oh, wait… KONKURENCIJA? No way?

Većina studenata na doktorskim studijama o kojima pričam je enormno uspešna u svojim praktičnim poslovima i od njih manje – više dobro živi. Većina njih drži u malom prstu ideje, projekte, iskustvo koje neki od profesora i nemaju i nikada ga neće imati ako nastave da se kriju iza katedre i jedne objavljene knjige, koja je, u stvari, njihov doktorat. Svaki od tih studenata ima već neki objavljeni rad. Neki i knjige. Svaki radi ozbiljno i naporno u jednoj ili više oblasti. Neki rade mnogo ozbiljne stvari. Neki se bore protiv vetrenjača i pokušavaju da održe u životu ustanove kulture. Neki organizuju spektakle na nivou savremenih i ekonomski jakih zemalja. Neki učestvuju u stvaranju legislative. Neki je sprovode u praksi, uz sve muke koje nepovezana legislativa može da uzrokuje. Svaki je došao na državni Univerzitet, umesto da ode na privatni, jer je želeo da dobije “bolju” diplomu, čistiju, priznatiju,… a dobija demotivaciju; izjave neprimerene jednom akademskom građaninu i pedagogu; sistem koji funkcioniše pomoću štapa i kanapa; profesore koji predaju o novim tendencijama, ali savetuju da je, ipak, bolje držati se teme iz oblasti istorije… jer, plašim se ja, ne poznaju dovoljno ono što bismo mogli da dotaknemo na konsultacijama ili u svojim radovima… ili, jednostavno, državni fakultet gubi trku sa privatnim i od sve vrednosti koju ima – a) ima nekolicinu sjajnih profesora kojima treba skinuti kapu (skidam vam je!), jer se osim profesure bave i nekim praktičnim stvarima koje doprinose boljitku ovog posrnulog društva, koje prenose studentima i od njih stvara onih 5% koji nešto rade i b) ima imidž koji datira iz starih vremena, podšprajcovan sa par afera sa privatnih fakulteta, koje pogoduju imidžu konkurencije. To sve ide na štetu studenata koji bi mogli na privatnim fakultetima nešto i da urade, inoviraju, pokušaju da izađu iz okvira koji im čvrsto propisuje državna institucija, ovakva. Verujem da to i rade?

Uvod, hipoteza, predmet, cilj, zaključak… i dođoh do onoga što sam htela da kažem. Nije baš metodološki. Čak je i prilično aljkavo, jer su mi, kao i svakom meteoropati koji radi dva posla, doktorira, te ni posle tri meseca ne može da shvati da više nema majku, i misli aljkave (pardon my non-academic wording). Nije sve crno – belo. Nisu privatni fakulteti nužno loši. Nisu državni nužno pošteni, jaki i dobri. Stvar je do čoveka. A ljudi sve manje. Stvar je i do suštine. A forme sve više.

Stavovi idu s godinama. K`o i pihtije… mada do njih još nisam stigla.
Uzdravlje.

PS: Ako me budu prozvali ili na drugi način osetim posledice ovog posta, javiću vam detalje. Čisto da znate u šta se upuštate ako i dalje mislite da je državna obrazovna institucija nešto što znači kvalitet. Ja više ne mislim. Čast izuzetnima. 🙂

PS2: I ako me budu stigle posledice, neka me stignu. U tom slučaju znači da ne moram ni da trošim energiju za studije u takvoj instituciji. Sa 42 mogu da imam mišljenje i ne budem ziheraš. Imala sam ga i sa 12.

phd070908s

[This is very personal blog post. The opinions expressed here represent my own and not those of my employer or anybody else.]

Go to Top